Woonzorgcentrum Pniël homepage
Woonzorgcentrum Pniël
Woonzorgcentrum Pniël
Woonzorgcentrum Pniël
Woonzorgcentrum Pniël

Privacy statement & policy

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Pniël vzw respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Pniël vzw kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Pniël vzw worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens 'persoonsgegevens'.

Volledige informatie over welke persoonsgegevens Pniël vzw verwerkt en hoe Pniël vzw hier op een correcte manier mee omgaat, kan u terug vinden in de privacy policy voor de bewoner en zijn contactpersoon onderaan deze pagina.

Hieronder kan u al een korte samenvatting lezen.

Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pniël vzw van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website van Pniël vzw, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Pniël vzw verwerkte persoonsgegevens.

Pniël vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Pniël vzw terugvinden.

Persoonsgegevens in het bezit van Pniël vzw

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Pniël vzw verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Pniël vzw verstrekt

Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres, …;

Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Pniël vzw, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen,….

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website Pniël vzw, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s door middel van cookies (Link naar cookie-policy), gegevens die u zelf invoert op de websites.

Gegevens uit andere bronnen

Pniël vzw kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer partners van Pniël vzw, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Pniël vzw.

Op de Pniël vzw website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Pniël vzw en kunnen een eigen privacyverklaring of -beleid hebben. Pniël vzw raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Pniël vzw of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Pniël vzw (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

Verwerking van de persoonsgegevens door Pniël vzw

Persoonsgegevens worden door Pniël vzw voor volgende doeleinden verwerkt:

De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u, alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) website alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Pniël vzw;

Het personaliseren van de aan u te leveren diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van informatie. Hiertoe kan Pniël vzw uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Pniël vzw steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

De naleving van de op Pniël vzw van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

Delen van de persoonsgegevens door Pniël vzw

Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld en worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Pniël vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Pniël vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Pniël vzw van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Pniël vzw via de contactinformatie zoals opgenomen onderaan deze pagina.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

U kan de volledige procedure nalezen in het document ‘Omgaan met de rechten van betrokkene’. Deze staat onderaan deze pagina.

Veiligheidsbeleid van Pniël vzw

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Pniël vzw alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens

Pniël vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Pniël vzw met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Pniël vzw om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Pniël vzw verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten, (mobiele) website,… van Pniël vzw te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Pniël vzw deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Datalek

Indien u melding wilt maken van een data lek, kan u het document ‘Formulier melding gegevenslek’ invullen en doorsturen naar onze DPO julie.vanhooreweghe@hict.be of naar privacy@pniel.be. Dit document staat onderaan deze pagina ter beschikking.

In het document ‘incidentmeldingssysteem’ kan u de volledige procedure nalezen.

Contactgegevens

Pniël vzw
Rusthuislaan 21
2242 Pulderbos / Zandhoven
tel. 03 410 12 70 - fax 03 464 02 18
E-mail: privacy@pniel.be

Documenten

Pniël vzw Formulier melding gegevenslek [jjjj mm dd]

Pniël vzw Privacy policy voor bewoners

Pniël vzw Gedragscode Incidentmeldingssysteem

Pniël vzw Omgaan met de richten van de betrokkene